SÕIDUKI RENDILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED​​

1. Rendilepingu sisu

1.1. Rendileandja annab Rentniku kasutusse kokkulepitud perioodiks ja tingimustel Sõiduki, Makseterminali ja Tahvelarvuti (edaspidi ühiselt nimetatud Vara).

2. Rendilepingu tähtaeg

2.1. Rentnik on volitatud kasutama Rendileandja Vara alates Lepingu sõlmimise hetkest.

2.2. Igakordne Vara kasutamine, tasu ja üleandmine lepitakse eelnevalt kokku ja kinnitatakse kirjalikult Vara üleandmise-vastuvõtmise aktiga (LISA 1).

2.3. Rendileandjal on õigus Leping üles öelda ühepoolselt igal hetkel, olenemata põhjusest. Rendileandja ei vastuta Rentnikule Lepingu ülesütlemisest tekkinud kahju eest.

3. Vara kasutamise tasu

3.1. Rentnik on kohustatud Vara kasutamise eest tasuma Rendileandjale tasu (edaspidi Renditasu) mis lepitakse kokku emaili teel pakkumise alusel või www.taxifeer.ee lehelt tehtud broneeringu kinnitamisega. Summa kinnitatakse kirjalikult Vara üleandmise-vastuvõtmise aktiga (LISA 1).
3.2. Juhul, kui Vara tagastatakse Rendileandjale põhjusest sõltumata enne Rendiperioodi lõppemisest, tasub Rentnik Renditasu täies ulatuses. 

3.3. Rentnik tasub Renditasu arve alusel hiljemalt Vara tagastamisel sularahas või ülekandega Rendileandja arvelduskontole.

4. Vara kasutamine ja tagastamine

4.1. Rentnik on kohustatud Vara tagastama seisukorras ja varustusega, milles Vara oli Rentnikule üleandmisel. Rentnik kohustub Sõiduki üle andma puhtana (nii seest kui väljast) ja täis tangitud kütusepaagiga. Rentnik tagastab Vara Rendilepingus märgitud Rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ja ajal.

4.2. Rentnikule antud Vara hulka kuuluv Sõiduk on puhas (nii seest kui väljast) ja täis tangitud kütusepaagiga. Kütus ei sisaldu Renditasus.

4.3. Vara on antud kasutamiseks vaid Rentnikule ja seda on keelatud anda kasutada kolmandatele isikutele ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.

4.4. Vara tagastamisel fikseerib Rendileandja kõik Varal visuaalselt tuvastatavad kahjustused ja puudused vastavas aktis. Sõiduki kahjustus loetakse puuduseks, kui tegemist on normaalset kulumist ületava kulumisega. Rentniku vastutust ei välista asjaolu, kui puudus ilmneb pärast Sõiduki tagastamist Rendileandjale. Mootorit ja teisi tehnosõlmi puudutava kulumi hindamisel võetakse arvesse Rendileandja poolt valitud remonditöökoja ülevaatuse tulemused.

4.5. Rendileandja ei vastuta Rentnikule Sõiduki rikkest või puudusest tekkinud kahju eest.

5. Tagatisraha

5.1. Rentnik kohustub Lepingu sõlmimisel Rendileandjale tasuma Rendileandja nõuete tagamiseks tagatisraha 600€* (edaspidi Tagatisraha). Rentnik annab Lepingut allkirjastades Rendileandjale nõusoleku Tagatisrahast tasaarvestada Rendileandja nõudeid, leppetrahve ja/või muid kõikvõimalikke Rentniku võlgnevusi. Tasaarvestusest ülejääv Tagatisraha tagastatakse Rentnikule 15 tööpäeva jooksul pärast viimase Rendiperioodi lõppemist. Rentnik kohustub Tagatisraha ületavad Rendileandja nõuded tasuma hiljemalt 5 päeva jooksul alates vastava nõude väljastamisest.

6. Rentniku kohustused

6.1. Rentnik tagab Vara komplektsuse, sh detailide ja lisavarustuse säilimise, ja puhtuse sealjuures keelatud on kasutada auto Sõiduki puhastamiseks harjapesu.

6.2. Rentnik kohustub Vara kasutama heaperemehelikult ja vastutustundlikult, järgides seejuures Vara kasutus- ja hooldusjuhendeid.

6.3. Rentnik on kohustatud jälgima Sõiduki tehnilist korrashoidu (õlitaset, jahutusvedeliku taset, pidurivedeliku taset, välis- ja sisevalgustite korrasolekut, rõhku rehvides jne) ja tehnilise ülevaatuse kehtivust igapäevaselt.

6.4. Rentnik on kohustatud tooma Sõiduki õlivahetusse iga 10000-15000km tagant, vastavalt Sõidukis asuvale kleebisele või pardakompuutri näidule.

6.5. Kui Sõiduki armatuuril hakkab põlema ükskõik milline kollane või punane tuli, siis kohustub Rentnik sellest viivitamatult Rendileandjat teavitama.

6.6. Rentnik on kohustatud tankima Sõidukit enne kütusetule põlema süttimist.

6.7. Rentnik on kohustatud teatama koheselt Rendileandjale, kui Sõidukiga juhtub avarii või Sõidukil võib esineda tehniline rike.

6.8. Rentnik kohustub viivitamatult teavitama Rendileandjat Vara puudustest, rikkest, kaotsiminekust, hävimisest või mistahes ohust Varale ning tegema kõik võimaliku Vara säilimise tagamiseks ning seda ähvardava ohu tõrjumiseks.

6.9. Sõiduki kaotsimineku, hävimise vms Sõiduki tagastamist välistava asjaolu korral kohustub Rentnik Rendileandjale tagastama viivitamatult Sõiduki dokumendid ja võtmed.

6.10. Sõiduki kasutamine seadusevastasel viisil, pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne on keelatud. Sõiduki kasutamine väljaspool sõidukiga liiklemiseks ettenähtud teid on keelatud.

6.11. Rentnik kohustub Vara kasutama, sh juhtima Sõidukit, isiklikult ja mitte andma Vara kasutamiseks kolmandale isikule ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.

6.12. Rentnikul on keelatud Sõidukit juhtida, kui Rentnik on tarvitanud alkoholi või narkootilisi või psühhotroopseid aineid.

6.13. Rentnikul ja kõikidel Kolmandatel isikutel on keelatud Sõidukis suitsetada.

6.14. Vara viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on Rendileandja kirjaliku loata keelatud.

6.15. Rentnik kohustub Rendileandjale tasuma vastavalt Rendileandja väljastatud arvetele ja/ või nõuetele.

7. Rentniku vastutus

7.1. Rentnik võtab endale täieliku varalise vastutuse temale antud Vara säilimise eest. Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale kogu kahju, mis tekib Vara kahjustumise, puudujäägi, hävimise, rikkumise, riknemise, lõhkumise, kaotsimineku, purunemise vms asjaolu tõttu, mis vähendab Vara väärtust.

7.2. Rentnik vastutab Rendileandja Vara säilimise eest süüst sõltumata, sealhulgas Varale kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.

7.3. Rentnik vastutab oma tegevusega või tegevusetusega kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

7.4. Rentniku vastutus kindlustusjuhtumi korral:

7.4.1. Rentniku omavastutus kindlustusjuhtumi korral on 600€.

7.4.2. Omavastutust rakendatakse iga kindlustusjuhtumi suhtes. Erinevate tegude või sündmuste tagajärjel tekkinud kahjud loetakse erinevateks kindlustusjuhtumiteks.

7.4.3. Sõiduki varguse puhul või Sõiduki hävimise puhul Rentinku süül on Rentniku omavastutus 3000€ tingimusel, et Rentnik tagastab Rendileandjale nii Sõiduki võtmed kui ka dokumendid. Kui Sõiduk on varastatud koos võtmete ja/või dokumentidega, on Rentniku vastutus 100% Sõiduki kindlustusväärtusest

7.4.4. Sõiduki rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nende eest kannab Rentnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks rehvi või velje purunemine vms)

7.4.5. Sõiduki võtmed ja dokumendid ei ole kindlustatud ning nende eest kannab Rentnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks võtmete/dokumentide kadumine, hävimine vms)

7.5. Rentnik kohustub Rendileandjale tasuma tegelikust kahjust sõltumata leppetrahvi:

7.5.1. Sõidukile tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remodiks) kulutatud aja eest, mis on vajalikud puuduse likvideerimiseks (sh kindlustuselt garantiikirja saamiseks ja remondiks) ja/või mille jooksul ei ole Rendilandjal võimalik Sõidukit välja rentida, on Rentnik kohustatud tasuma Renditasu arvestusega 1 päev remonti = 1 päev auto kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest.

7.5.2. 7.5.2. Vara või selle osa tagastamisega viivitamisel kolmekordse Renditasu ulatuses iga viivitatud päeva eest, kuid mitte vähem kui kahe päeva (=48h) Renditasu tavahinnakirja alusel. Samuti kohustub Rentnik hüvitama Vara tagastamisega hilinemisest tuleneva kahju.

7.5.3. Sõiduki võtmete või dokumentide tähtaegsel tagastamata jätmisel 300€.

7.5.4. Sõiduki tagastamisel purunenud rehvi või velje korral 800€.

7.5.5. Liikluskahju põhjustamisel 75€.

7.5.6. Ükskõik millise käesoleva Lepingu punkti rikkumisel 600€.

7.5.7. Kolmandate isikute nõuetele puhul kohustub Rentnik tasuma leppetrahvi 10 €, millele lisandub kolmanda isiku nõue (näiteks parkimistrahv vms)

7.5.8. Auto välipesu eest kohustub Rentnik tasuma 40€, auto salongi põhjaliku puhastuse eest kohustub Rentnik tasuma 40€, auto salongi keemilise puhastuse eest kohustub Rentnik tasuma 100€.

7.5.9. Värvikihi kahjustamine ebaõigete pesemisvõtete või harjapesu tulemusena kohustub Rentnik tasuma 500€.

7.5.10. Puuduva autovarustuse või lisavarustuse eest kohustub Rentnik tasuma leppetrahvi 65€, millele lisanduvad puuduva varustuse asendamiseks tehtavad kulutused vastavalt autoesinduse hinnakirjadele.

7.5.11. Kui Sõiduk tagastatakse vähema kui täispaagiga, kohustub Rentnik tasuma 1,50€ iga täispaagist puuduoleva kütuseliitri eest ja tankimise teenustasu 10€.

7.5.12. Arve tasumisega viivitamisel kohustub Rentnik tasuma Rendileandjale viivist 1% päevas sissenõutavaks muutunud summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.

8. Konfidentsiaalsus

8.1. Rentnik on kohustatud mitte avalikustama kolmandatele isikutele Lepingu sisu ja tingimusi ning muud Lepingu alusel saadud informatsiooni. Konfidentsiaalne informatsioon hõlmab Lepingu sisu ja sellega seotud informatsiooni, mis on seotud Poolte tegevusega ning mida Rendileandja või ükskõik milline Rendileandja volitatud isik otseselt või kaudselt, suuliselt või kirjalikult, enne või pärast Lepingu sõlmimist on Rentnik Rendileandjalt või ükskõik milliselt tema poolt selleks volitatud isikult saanud, välja arvatud informatsioon, mis on vabalt avalikult kättesaadav. Rentnik on kohustatud mitte avalikustama Rendilepingu täitmise käigus teatavaks saanud Rendileandja ärialaseid või turvalisust tagavat informatsiooni kolmandatele isikutele.

8.2. Pooltevaheline informatsioon loetakse konfidentsiaalseks alates Rendilepingu eelsete läbirääkimiste alustamisest ning kehtib tähtajatult.

9. Lõppsätted

9.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, siis kuuluvad tekkinud vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

9.2. Rentnik annab käesolevat Lepingut allkirjastades nõusoleku juhuks, kui ta ei täida rahalisi kohustusi tähtaegselt, edastada ja avaldada kirjalikult oma nimi, isikukood ning võlgnevus Krediidiinfo AS-i (registrikood 10256137, aadress Narva mnt 5, Tallinna linn, Harju maakond, 10117) Maksehäireregistris.

9.3. Käesolev Leping jõustub selle allakirjutamisest ning kehtib kuni mõlemad pooled on kohustused täitnud Lepingus ettenähtud korras.

9.4. Käesolev Leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahel lehel ning kahes võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks jääb Rendileandjale ning teine Rentnikule.

 

Kontakt

Lisaküsimuste puhul võta ühendust läbi alloleva kontaktivormi, 

e-maili teel info@taxifeer.ee või helista E-R 10:00-18:00  +372 585 33 799 

Opes Kapital OÜ  Reg. kood 12474884  Suur-Patarei 9-19, 10415, Tallinn

Copyright © 2019 Taxifeer