Renditingimused

1. Rendilepingu sisu
1.1. Rendileandja annab Rentniku kasutusse kokkulepitud perioodiks ja tingimustel Sõiduki ning vastavalt Rentniku soovile muud lisaseadmed (edaspidi ühiselt nimetatud Vara).
1.2. Rendilepingu lahutamatuks osaks on kõik emaili teel sõlmitud Poolte vahelised kirjalikud kokkulepped ja kui emaili/kodulehe teel sõlmitud kokkulepe puudutab mingit käesoleva rendikokkuleppe punkti, siis loetakse kehtivaks emaili teel sõlmitud kokkulepe
2. Rendilepingu tähtaeg
2.1. Rentnik on volitatud kasutama Rendileandja Vara alates Lepingu sõlmimise hetkest.
2.2. Igakordne Vara kasutamine, tasu ja üleandmine lepitakse eelnevalt kokku ja kinnitatakse kirjalikult Vara üleandmise-vastuvõtmise aktiga (LISA 1).
2.3. Rentnikul on õigus leping lõpetada teavitades sellest Rendileandjat vähemalt emailis kokku lepitud minimaalse etteteatamisaja. Varem lõpetamisel kaasneb Rentnikule trahv 300€.
2.4. Rendileandjal on õigus Leping üles öelda ühepoolselt igal hetkel, olenemata põhjusest, ja sellega on Rentnikul kohustus viivitamatult Vara Rendileandjale tagastada ja üle anda ning Rendileandjal õigus Vara ise enda valdusesse tagasi võtta ja Rentnikult nõuda tagasivõtmisega seonduvad kulud. Rendileandja ei vastuta Rentnikule Lepingu ülesütlemisest tekkinud kahju eest.
3. Vara kasutamise tasu
3.1. Rentnik on kohustatud Vara kasutamise eest tasuma Rendileandjale tasu (edaspidi Renditasu) mis lepitakse kokku emaili teel pakkumise alusel ja/või www.taxifeer.ee lehelt tehtud broneeringu kinnitamisega. Summa kinnitatakse kirjalikult Vara üleandmise-vastuvõtmise aktiga (LISA 1).
3.2. Juhul, kui Vara tagastatakse Rendileandjale põhjusest sõltumata enne Rendiperioodi lõppemisest, tasub Rentnik Renditasu täies ulatuses.
3.3. Rentnik on kohustatud tasuma arve autorendi ja/või lisade eest kokku lepitud tähtajaks Rendileandjale. Arve tasumata jätmisega kokku lepitud tähtajaks kaasneb Rentnikule trahv 300€ ja auto kohese tagastamise kohustus Rendileandja kontorisse Mustamäe tee 6b, Tallinn. Sõiduki tagastamise kohustuse eiramisel tuleb Rendileandja autole järgi ja selle teenuse maksumus on 200€, mis lisatakse samuti arvele koheseks maksmiseks.
4. Vara kasutamine ja tagastamine
4.1. Rentnik on kohustatud Vara tagastama seisukorras ja varustusega, milles Vara oli Rentnikule üleandmisel. Rentnik kohustub Sõiduki üle andma puhtana (nii seest kui väljast) ja täis tangitud kütusepaagiga. Rentnik tagastab Vara Rendilepingus märgitud Rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ja ajal.
4.2. Rentnikule antud Vara hulka kuuluv Sõiduk on puhas (nii seest kui väljast) ja täis tangitud kütusepaagiga. Kütus ei sisaldu Renditasus.
4.3. Vara on antud kasutamiseks vaid Rentnikule ja seda on keelatud anda kasutada kolmandatele isikutele ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.
4.4. Rendileandjal on õigus igal ajal kontrollida ja vaadata üle Sõiduki seisukorda. Kui Sõiduki kontrollimise vajaduse põhjustas Rentniku poolt käesoleva Lepingu mittetäitmine või mittekohane täitmine, kohustub Rentnik koheselt ja täielikult tasuma Rendileandja poolt kontrollimisega seotud kulutused.
4.5. Vara tagastamisel fikseerib Rendileandja kõik Varal visuaalselt tuvastatavad kahjustused ja puudused vastavas aktis. Sõiduki kahjustus loetakse puuduseks, kui tegemist on normaalset kulumist ületava kulumisega. Rentniku vastutust ei välista asjaolu, kui puudus ilmneb pärast Sõiduki tagastamist Rendileandjale. Mootorit ja teisi tehnosõlmi puudutava kulumi hindamisel võetakse arvesse Rendileandja poolt valitud remonditöökoja ülevaatuse tulemused.
4.6. Kui Sõiduki tagastamisel Sõiduki seisund ei vasta Lepingus ettenähtud tingimustele, on Rentnik kohustatud hüvitama Rendileandjale kõik kulud, mis on vaja teostada viimaks sõiduki vastavasse seisu.
4.7. Rendileandja ei vastuta Rentnikule Sõiduki rikkest või puudusest tekkinud kahju eest.
5. Tagatisraha
5.1. Rentnik kohustub Lepingu sõlmimisel Rendileandjale tasuma Rendileandja nõuete tagamiseks tagatisraha 600€ (edaspidi Tagatisraha). Rentnik annab Lepingut allkirjastades Rendileandjale nõusoleku Tagatisrahast tasaarvestada Rendileandja nõudeid, leppetrahve ja/või muid kõikvõimalikke Rentniku võlgnevusi. Tasaarvestusest ülejääv Tagatisraha tagastatakse Rentnikule 15 tööpäeva jooksul pärast viimase Rendiperioodi lõppemist. Rentnik kohustub Tagatisraha ületavad Rendileandja nõuded tasuma hiljemalt 5 päeva jooksul alates vastava nõude väljastamisest.
6. Rentniku kohustused
6.1. Rentnik tagab Vara komplektsuse, sh detailide ja lisavarustuse säilimise, ja puhtuse sealjuures keelatud on kasutada auto Sõiduki puhastamiseks harjapesu.
6.2. Rentnik kohustub Vara kasutama heaperemehelikult ja vastutustundlikult, järgides seejuures Vara kasutus- ja hooldusjuhendeid.
6.3. Rentnik on kohustatud jälgima Sõiduki tehnilist korrashoidu (õlitaset, jahutusvedeliku taset, pidurivedeliku taset, välis- ja sisevalgustite korrasolekut, rõhku rehvides jne) ja tehnilise ülevaatuse kehtivust igapäevaselt.
6.4. Rentnik on kohustatud tooma Sõiduki õlivahetusse iga 15000-30000km tagant, vastavalt Sõidukis asuvale kleebisele või pardakompuutri näidule.
6.5. Kui Sõiduki armatuuril hakkab põlema ükskõik milline kollane või punane tuli, siis kohustub Rentnik sellest viivitamatult Rendileandjat teavitama.
6.6. Rentnik on kohustatud tankima Sõidukit enne kütusetule põlema süttimist.
6.7. Rentnik on kohustatud teatama koheselt Rendileandjale, kui Sõidukiga juhtub avarii või Sõidukil võib esineda tehniline rike.
6.8. Rentnik kohustub viivitamatult teavitama Rendileandjat Vara puudustest, rikkest, kaotsiminekust, hävimisest või mistahes ohust Varale ning tegema kõik võimaliku Vara säilimise tagamiseks ning seda ähvardava ohu tõrjumiseks.
6.9. Rentnik kohustub tooma omal kulul auto hooldustööde, remontide, ülevaatuste, keretööde jms autoga seotud tööde teostamiseks Rendileandja poolt määratud esindusse. Remonditöid teostatakse Tallinnas kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui autot tuleb remontida Rentnikust olenematutest põhjustest ja remonditööde aeg ületab 24h ja siis on Rentnikul õigus küsida Rendileandjalt rendisoodustust.
6.10. Sõiduki kaotsimineku, hävimise vms Sõiduki tagastamist välistava asjaolu korral kohustub Rentnik Rendileandjale tagastama viivitamatult Sõiduki dokumendid ja võtmed.
6.11. Sõiduki kasutamine seadusevastasel viisil, pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne on keelatud. Sõiduki kasutamine väljaspool sõidukiga liiklemiseks ettenähtud teid on keelatud.
6.12. Rentnik kohustub Vara kasutama, sh juhtima Sõidukit, isiklikult ja mitte andma Vara kasutamiseks kolmandale isikule ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.
6.13. Rentnikul on keelatud Sõidukit juhtida, kui Rentnik on tarvitanud alkoholi või narkootilisi või psühhotroopseid aineid, selle punkti rikkumisel trahv 2500€
6.14. Rentnikul ja kõikidel Kolmandatel isikutel on keelatud Sõidukis suitsetada.
6.15. Vara viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on Rendileandja kirjaliku loata keelatud.
6.16. Rentnik kohustub Rendileandjale tasuma vastavalt Rendileandja väljastatud arvetele ja/ või nõuetele. Rendileandjal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, kui Rentnik hilineb arve tasumisega, ja Tagatisraha Rentnikule tagastamata jätta.
7. Rentniku vastutus
7.1. Rentnik võtab endale täieliku varalise vastutuse temale antud Vara säilimise eest. Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale kogu kahju, mis tekib Vara kahjustumise, puudujäägi, hävimise, rikkumise, riknemise, lõhkumise, kaotsimineku, purunemise vms asjaolu tõttu, mis vähendab Vara väärtust.
7.2. Rentnik vastutab Rendileandja Vara säilimise eest süüst sõltumata, sealhulgas Varale kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.
7.3. Rentnik vastutab oma tegevusega või tegevusetusega kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
7.4. Rentniku vastutus kindlustusjuhtumi korral:
7.4.1. Rentniku omavastutus kindlustusjuhtumi korral on 800€. Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kui kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik hüvitama Rendifirmale kõik tekkinud kahjud.
7.4.2. Omavastutust rakendatakse iga kindlustusjuhtumi suhtes. Erinevate tegude või sündmuste tagajärjel tekkinud kahjud loetakse erinevateks kindlustusjuhtumiteks.
7.4.3. Sõiduki varguse puhul, Sõiduki hävimise või kindlustuse poolt mahakandmise puhul Rentniku süül on Rentniku omavastutus kuni 3000€ tingimusel, et Rentnik tagastab Rendileandjale nii Sõiduki võtmed kui ka dokumendid. Kui Sõiduk on varastatud koos võtmete ja/või dokumentidega, on Rentniku vastutus 100% Sõiduki kindlustusväärtusest
7.4.4. Sõiduki hülgamisel tasub Rentnik Rendileandjale leppetrahvi Sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.
7.4.5. Sõiduki rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nende eest kannab Rentnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks rehvi või velje purunemine vms)
7.4.6. Sõiduki võtmed ja dokumendid ei ole kindlustatud ning nende eest kannab Rentnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks võtmete/dokumentide kadumine, hävimine vms)
7.5. Rentnik kohustub Rendileandjale tasuma tegelikust kahjust sõltumata leppetrahvi:
7.5.1. Sõidukile tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remodiks) kulutatud aja eest, mis on vajalikud puuduse likvideerimiseks (sh kindlustuselt garantiikirja saamiseks ja remondiks) ja/või mille jooksul ei ole Rendilandjal võimalik Sõidukit välja rentida, on Rentnik kohustatud tasuma Renditasu arvestusega 1 päev remonti = 1 päev auto kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest.
7.5.2. Rentnik kohustub Rendileandjale tasuma Sõidukile väljaspool Eesti Vabariiki tekkinud vigastuste (tehniline rike, avarii jms) kõrvaldamiseks (remodiks) kulutatud aja eest, sõltumata kahju tekkimise süüst, mmis on vajalikud puuduse likvideerimiseks (sh kindlustuselt garantiikirja saamiseks ja remondiks) ja/või mille jooksul ei ole Rendilandjal võimalik Sõidukit välja rentida, Renditasu arvestusega 1 päev remonti = 1 päev auto kasutamist.
7.5.3. Vara või selle osa tagastamisega viivitamisel 2€ iga hilinetud 15min eest kuni 24h hilinemiseni või kolmekordse Renditasu ulatuses iga viivitatud päeva eest, kuid mitte vähem kui kahe päeva (=48h) kui Rentnik hilineb rohekm kui 24h. Samuti kohustub Rentnik hüvitama Vara tagastamisega hilinemisest tuleneva kahju.
7.5.4. Kui Rentnik hülgab Sõiduki või ei tagasta Sõidukit kokkuleppe kohaselt, hüvitab ta Rendileandjale valduse ülevõtmisega seotud lisakulutused täies ulatuses, vajadusel tasudes Sõiduki maksumuse.
7.5.5. Sõiduki, sõiduki võtmete või dokumentide tähtaegsel tagastamata jätmisel 300€.
7.5.6. Rentnik on kohustatud tasuma purunenud rehvi remondikulud summas 20€ ühe purunenud rehvi kohta või kui rehvi ei ole võimalik remontida, siis kahe uue rehvi soetamiskulud. Purunenud või vigastatud velje korral tasub Rentnik velje remondi hinna või kui velge ei ole võimalik taastada, siis uue velje soetamiskulud.
7.5.7. Kui Rentnik osaleb Sõidukiga liiklusõnnetuses või tekib kaskojuhtum, mille tõttu Rendileandja kindlustusriski koefitsent suureneb, tasub Rentnik lisaks omavastutusele ühekordset leppetrahvi 150€.
7.5.8. Ükskõik millise käesoleva Lepingu punkti rikkumisel kuni 600€.
7.5.9. Kolmandate isikute nõuetele puhul kohustub Rentnik tasuma leppetrahvi 10 €, millele lisandub kolmanda isiku nõue (näiteks parkimistrahv vms)
7.5.10. Auto põhjaliku välipesu eest kohustub Rentnik tasuma 60€, auto salongi põhjaliku puhastuse eest kohustub Rentnik tasuma 40€, auto salongi keemilise puhastuse eest kohustub Rentnik tasuma 100€.
7.5.11. Värvikihi kahjustamine ebaõigete pesemisvõtete või harjapesu tulemusena kohustub Rentnik tasuma kuni 500€.
7.5.12. Puuduva autovarustuse või lisavarustuse eest kohustub Rentnik tasuma leppetrahvi 65€, millele lisanduvad puuduva varustuse asendamiseks tehtavad kulutused vastavalt autoesinduse hinnakirjadele.
7.5.13. Kui Sõiduk tagastatakse vähema kui täispaagiga, kohustub Rentnik tasuma iga täispaagist puuduoleva kütuseliitri eest vastavalt tangitava kütuse tegelikule hinnale ja tankimise teenustasu 15€.
7.5.14. Kõikide puuduste kõrvaldamiseks kuluva aja hüvitab Rentnik Rendileandjale vastavalt Rendileandja kulunud ajale hinnaga 20€/h.
7.5.15. Arve tasumisega viivitamisel kohustub Rentnik tasuma Rendileandjale viivist 1% päevas sissenõutavaks muutunud summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.
7.5.16. Lubatud kiiruse ületamisel rohkem kui 30km/h leppetrahv 200€, Lubatud kiiruse ületamisel rohkem kui 50km/h leppetrahv 400€
8. Konfidentsiaalsus
8.1. Rentnik on kohustatud mitte avalikustama kolmandatele isikutele Lepingu sisu ja tingimusi ning muud Lepingu alusel saadud informatsiooni. Konfidentsiaalne informatsioon hõlmab Lepingu sisu ja sellega seotud informatsiooni, mis on seotud Poolte tegevusega ning mida Rendileandja või ükskõik milline Rendileandja volitatud isik otseselt või kaudselt, suuliselt või kirjalikult, enne või pärast Lepingu sõlmimist on Rentnik Rendileandjalt või ükskõik milliselt tema poolt selleks volitatud isikult saanud, välja arvatud informatsioon, mis on vabalt avalikult kättesaadav. Rentnik on kohustatud mitte avalikustama Rendilepingu täitmise käigus teatavaks saanud Rendileandja ärialaseid või turvalisust tagavat informatsiooni kolmandatele isikutele.
8.2. Pooltevaheline informatsioon loetakse konfidentsiaalseks alates Rendilepingu eelsete läbirääkimiste alustamisest ning kehtib tähtajatult.
8.3. Rentnik annab nõusoleku Rendileandjale Vara asukoha ja kiiruse jälgimiseks.
9. Lõppsätted
9.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, siis kuuluvad tekkinud vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
9.2. Rentnik annab käesolevat Lepingut allkirjastades nõusoleku juhuks, kui ta ei täida rahalisi kohustusi tähtaegselt, edastada ja avaldada kirjalikult oma nimi, isikukood ning võlgnevus Krediidiinfo AS-i (registrikood 10256137, aadress Narva mnt 5, Tallinna linn, Harju maakond, 10117) Maksehäireregistris ja erinevates sotsiaalmeedia platformides.
9.3. Käesolev Leping jõustub selle allakirjutamisest ning kehtib kuni mõlemad pooled on kohustused täitnud Lepingus ettenähtud korras.
9.4. Käesolev Leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahel lehel ning kahes võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks jääb Rendileandjale ning teine Rentnikule.